ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน

การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในสังคมยุคใหม่ เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องสร้างเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่โดยการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษาทั้งในด้านเนื้อหา สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่มีการบัญญัติไว้ในหมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด “การสอนด้วยเทคโนโลยี” มากกว่า “การสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี”

เอกสารฉบับนี้จึงมุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology), นวัตกรรมการศึกษา(Educational Innovation), นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Innovation Technology ; INNOTECH) ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน,  สื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Learning), ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ e-Learning ร่วมในบริบทการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และ การพัฒนาการสอนด้วย Learning Object

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น