ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

Blog หมายถึงอะไร ?

คำว่า Blog  ย่อมาจาก Weblog เกิดจากการรวมกันของคำสองคำ คือ คำว่าWeb ซึ่งหมายถึง อินเตอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บ  บวกกับ คำว่าLogซึ่ง หมายถึง การเก็บ บันทึก เมื่อรวมกันแล้วจึงได้ความหมายใหม่ว่า เป็นการเก็บบันทึกบทความหรือสิ่งต่างๆลงบนอินเตอร์เน็ต  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น
     ในปัจจุบันนี้นอกจากบทความต่างๆแล้ว ยังมีการเก็บรูปภาพเพื่อไว้ดูหรือแชร์กับเพื่อนๆให้เข้ามาเยี่ยมชมทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย  เป็นที่แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล หรือกลุ่มคน เหมือนเป็น Personal Website ของเจ้าของblogเอง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ และการนำเสนอข้อความและแทรกภาพประกอบ และแนบไฟล์ได้อีกด้วย
     จุดเด่นของ Blog คือ สามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆผ่านทางระบบ comment ของบล็อก ซึ่งครอบคลุมได้ทั้งกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และในองค์การการศึกษาได้อีกด้วย

เราจะเขียน blog (สารสนเทศ) อย่างไร? เพื่อให้เกิดการพัฒนาการคิดของผู้เขียน
     การเขียนblog เพื่อพัฒนาความคิดของผู้เขียน ควรเป็นประเด็นที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดความรู้ต่อสาธารณะชน ซึ่งผู้เขียนควรตั้งโจทย์ก่อนว่า ควรจะเขียนข้อมูลด้านใด และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและการพัฒนาความคิดของผู้เขียนได้อย่างไรบ้าง  จากนั้นจึงเลือกหัวข้อที่เหมาะสมและค้นคว้าหารายละเอียดข้อมูล ซึ่งอาจเลือกหัวข้อที่ไม่ค่อยมีผู้ศึกษาหรือเสนอความรู้เพิ่มเติมมาก่อน หรือเขียนต่อยอดความรู้จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ หรือรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นและง่ายต่อการศึกษา แต่ไม่ควรสร้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
     จากนั้นจึงเริ่มเขียน โดยมีการศึกษาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องที่จะเขียน เพื่อให้ข้อมูลบนบล็อกที่ผิดพลาดน้อยที่สุด และมีการนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน หมั่นตรวจสอบคำผิดที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้าง โดยเลือกใช้ภาษาที่สุภาพ และถูกต้องในหลักไวยกรณ์ ไม่ควรลบข้อคิดเห็นของบุคคลอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชม เว้นแต่เป็นข้อความก่อกวนหรือไม่สุภาพไม่ควรพาดพิงสถาบัน องค์กร หรือบุคคลอื่นในทางที่เสียหาย มีการให้เกียรติแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่นำมาใช้ โดยแสดงชื่อของแหล่งอ้างอิง หมั่นตรวจสอบตอบปัญหาหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทันทีที่มีผู้อ่านได้ถามเข้ามา เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่ ไม่ทำให้บล็อกนิ่งและมีการupdateข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
เราจะใช้ Blog เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างไร ? 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทาง internetมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จากความหลากหลายและกว้างไกลของระบบinternetในทุกวันนี้  เราจึงสามารถนำblogมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทุกวันนี้ ได้ด้วยประโยชน์ดังกล่าว เช่นโดยการนำข้อมูลความรู้หรืองานที่ต้องส่งเสนอส่งทางblog นักเรียนจะได้รับประโยชน์ ทั้งจากการค้นคว้าหาข้อมูลในinternetด้วยตนเองทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับcomputerและinternet และยังได้รับทักษะในการสร้างข้อมูลและจัดแต่งblogของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้การนำเสนอส่งก็ทำได้รวดเร็ว จึงนับว่ามีประโยชน์มากๆ เป็นการประหยัดงบประมาณและทุ่นเวลาในการเดินทางและการนำเสนอของทั้งสองฝ่าย  เพราะสามารถส่งงานผ่านทางblogได้  ทางด้านอาจารย์เองก็สามารถตรวจงานที่สั่งไว้และcommentข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงให้นักเรียนทำได้ในทันทีเช่นกัน 
     การใช้เป็นวิธีการที่สะดวกและสามารถทำได้ทุกที่  และยังสามารถแก้ไขกรณีที่ฝ่ายนักเรียนและฝ่ายผู้สอนอยู่กันคนละสถานที่ เช่นติดธุระอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถแก้ปํญหาในจุดที่กล่าวมาได้อย่างครอบคลุม เพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารรองรับ การใช้blogประกอบการเรียนรู้จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่ควรได้รับการพัฒนาลงในรูปแบบการศึกษา และเหมาะกับยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยวิธีการง่ายๆได้ดังนี้
1. ให้นักเรียนจัดทำ blog เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกับอาจารย์ผู้สอน นักเรียนกับนักเรียน
2. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลความรู้จาก blog ต่าง ๆ
3. ให้นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นใน blog เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน
4. ให้นักเรียนจัดทำงานแล้วส่งผ่านทาง blog จะได้เป็นการฝึกการเรียนรู้
5. ให้นักเรียนเขียนรายงานผลประโยชน์และทักษะความรู้ที่ได้รับรู้เพิ่มเติมขึ้นจากการทำงานครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น