ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาอีสาน

หัวข้อ    การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานด้านห้องสมุด  
1. ความเป็นมาในการพัฒนาผลงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของสำนักวิทยบริการที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  มุมอีสานสนเทศจึงได้พัฒนาฐานข้อมูลอีสานสนเทศ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้โปรแกรม KnowledgebasePublisher ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาอีสานแก่ผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดการความรู้ให้กับผู้รับบริการ โดยเน้นความรู้ด้านภูมิปัญญาอีสานและอีสานศึกษา
                2.  เพื่อพัฒนามุมอีสานสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
                3.  เพื่อปรับปรุงบริการอีสานสนเทศเป็นบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ออกแบบกระบวนการทำงาน ระบบงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และ/หรือแหล่งความรู้จากบุคคล ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
3. จัดการเนื้อหา (Content Management) ภูมิปัญญาอีสาน โดยเรียบเรียงเป็นบทความ หรือเรื่องย่อ
4. นำบทความหรือเรื่องย่อมาบันทึกลงในฐานข้อมูล โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว ได้ที่   http://lib12.kku.ac.th
 4. เครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
ใช้โปรแกรม KnowledgebasePublisher  ในการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open source software) ที่เป็นฟรีแวร์ (Freeware) ไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อหรือเช่า ทำให้ประหยัดงบประมาณขององค์กร
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
สำนักวิทยบริการมีแหล่งเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น
6. ความโดดเด่นของผลงาน
เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาอีสานขึ้นใช้เอง ที่ประหยัดงบประมาณ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานอื่นๆ ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น